Internationalepost

Sub  Verwerkersovereenkomst Internationale post

Partijen:

 • …………………… (Verantwoordelijke)
 • Internationale post   (Sub Verwerker)

In aanmerking nemende dat:

…………………….  beschikt als verantwoordelijke over persoonsgegevens, te weten NAW van haar (potentiële) klanten die verzameld zijn als gevolg van aanmelding voor het ontvangen van onze mailings, brochures of nieuwsbrieven.  Internationale post is  ingeschakeld als partij voor de verzending van de papieren mailings, nieuwsbrieven, brochures en magazines. Hierdoor heeft sub verwerker voor het verrijken van het adressenbestand toegang tot deze persoonsgegevens.

Overeengekomen punten:

Beide partijen zijn op de hoogte van de wet bescherming persoonsgegevens inclusief de meldplicht datalekken, en zullen zich gezamenlijk inspannen om aan alle wettelijke eisen te voldoen. De Sub verwerker en eventueel inzet verwerker zal zich in ieder geval houden aan de volgende punten:

 • Partijen komen de Algemene Verordening Gegevensbescherming na. Voor zover de afspraken tussen partijen niet voorzien in wettelijk vereiste regelingen, komen partijen overeen te handelen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van (persoons)gegevens;
 • Sub Verwerker en degenen die onder diens gezag handelen zijn verplicht om persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen, geheim te houden;
 • Persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden volgens de instructies van de verantwoordelijke; En geeft toestemming om verrijkten bestanden door te sturen naar de afwerker of drukker die verwerker is.
 • De verwerker Internationale post zorgt voor redelijke beveiliging, passend bij de gevoeligheid van de persoonsgegevens.

Toegang Kantoor;

 • Toegangspoort na kantoor tijden gesloten.
 • Ingeschakeld alarm s’nacht
 • Kantoorpand is altijd in zicht van uit privé
 • PC staan met hangslot vast aan bureau
 • Bezoekers hebben geen toegang tot de pc’s
 • Medewerkers tekenen geheimhoudingsverklaring

Beveiliging PC en systemen;

 • Iedere pc heeft wachtwoord om in te loggen die regelmatig worden aangepast.
 • Wachtwoorden van website en e-mail voldoen aan de normale wachtwoord eisen.
 • Wij werken niet met een netwerk of via cloud diensten.
 • Wij hebben een virusscanner en firewall van Ziggo die dagelijks automatisch wordt bijgewerkt.
 • Inlogcode om uw adresbestanden via beveiligde verbinding FTP server bij Sandd aan te melden worden regelmatig vernieuwd

 

 • Sub Verwerker mag persoonsgegevens alleen bewerken in opdracht van de verantwoordelijke, voor het door de verantwoordelijke vastgestelde doel.  Sub Verwerker mag de gegevens dus niet gebruiken voor eigen marketingacties en doeleinden.  Sub Verwerker mag gegevens niet doorgeven aan andere partijen, tenzij in opdracht van verantwoordelijke; Wel aan Sandd om adressen te verrijken via beveiligde verbinding.
 • Wij verwerken geen adresbestanden waar geloof, ras, godsdienst of geaardheid in voorkomen. Dit om bij verlies doelgroepen niet te laten stigmatiseren.
 • Eventueel kunt u een inlogcode ontvangen van de beveiligde FTP server van Sandd waar u zelf uw mailing kunt aanmelden. Internationale post of Sandd zal u daarbij ondersteunen.
  • Internationale post is de mogelijkheid aan het onderzoeken om zelf een beveiligd verbinding te ontwikkelen waar u de gegevens kunt uploaden
  • De Sub verwerker mag de gegevens niet verwerken buiten de Europese Unie;
  • Als er een beveiligingsincident ontdekt is waarbij mogelijk persoonsgegevens zijn uitgelekt of verloren gegaan, zal de Sub verwerker direct (binnen 24 uur) de verantwoordelijke telefonisch en per e-mail op de hoogte brengen, zodat de verantwoordelijke kan inschatten of er een melding gedaan moet worden aan de AP of betrokkenen. De Sub verwerker zal vervolgens alle instructies voortkomend uit het onderzoek van het incident zo snel en goed mogelijk uitvoeren;
  • De looptijd van deze Sub verwerkersovereenkomst is gelijk aan de looptijd van de tussen partijen gesloten geldende afspraken. In het geval dat de dienstverlening van verwerker aan verantwoordelijke voortduurt, loopt deze  Sub verwerkersovereenkomst door;
  • De Sub verwerker moet bij beëindiging van diensten op het gebied van verwerkingen van persoonsgegevens alle persoonsgegevens wissen of teruggeven aan de verantwoordelijke en nog bestaande kopieën wissen. Dit gebeurd na 6 weken na bezorging van mailing.
  • De Sub verwerker moet alle informatie met betrekking tot deze Sub verwerkersovereenkomst beschikbaar maken aan verantwoordelijke en audits en inspecties door de verantwoordelijke of gemandateerde auditor toestaan en hieraan meewerken. Indien een instructie, volgens de Sub verwerker, tegen de verordening, EU-recht of recht van de lidstaat ingaat, moet de Sub verwerker onmiddellijk de verantwoordelijke op de hoogte stellen;
  • Sub Verwerker is aansprakelijk voor de directe schade bij overtredingen van deze overeenkomst;
  • In een contract tussen de  Sub verwerker met de verwerker moeten dezelfde verplichtingen gelden als die uit deze Sub verwerkersovereenkomst. Als de (sub)verwerker zijn verplichtingen tot gegevensbescherming niet nakomt, zal de verwerker volledig aansprakelijk zijn jegens de verantwoordelijke.
  • Vergeet zelf niet met uw drukker of grafisch afwerker die de adressen in print een verwerkingsovereenkomst af te sluiten. Indien wij dit onder onze verantwoordelijkheid laten doen sluiten wij een verwerkingsovereenkomst af met uw drukker of grafisch afwerker.
  • Wij sturen uw adresbestand niet zelf meer naar uw drukker maar altijd retour naar uw zodat u deze zelf naar de juiste contactpersoon bij uw drukker of grafische afwerker kan doorsturen om fouten te voorkomen.

Aldus getekend:

 

Verantwoordelijke:Naam:

 

Plaats, Datum:

Verwerker:Internationale post Wakkerendijk 2503755 DK te Eemnes

 

Naam:J.H. de Rijk

 

Plaats, Datum:

Algemene Voorwaarden | 2020 © Internationale post