Internationalepost

Algemene voorwaarden

Artikel 1 –Internationale post

Internationale post bezorgt zelf geen postzendingen maar maakt gebruik van de postbedrijven die in Nederland of in het buitenland bezorgen. Als u via Internationale post gaat verzenden kunt u in overleg met Internationale post het post kanaal of postbedrijf kiezen die het best bij uw onderneming past tegen de voordelige posttarieven. Door onze kennis en kortingen verzend u via Internationale post altijd voordeliger dan via de postbedrijven zelf. Hieronder staan onze algemene voorwaardes die wettelijk voor zowel opdrachtgever als Internationale post bedoelt zijn. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen en offertes van Internationale post, in de ruimste zin van het woord, evenals op alle schriftelijke afspraken.

Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle (mondelinge of schriftelijke) offertes van Internationale post zijn vrijblijvend.

2.2 De Overeenkomst komt tot stand indien Internationale post en Opdrachtgever per e-mail of schriftelijk overeenkomen dan wel door acceptatie van Internationale post van de door Opdrachtgever voor Bezorging aangeboden Postzendingen met daarbij het aantal per zending/gewicht/formaat en verpakking met aanbied of  bezorgdatum. Dus alleen voor de geplande zendingen om te laten bezorging is er een overeenkomst, dit geldt niet voor eventueel nog te plannen toekomstige zendingen.

2.3 Internationale post kan niet worden gehouden aan eventuele schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes of prijsopgaven.

2.4 Indien Internationale post en Opdrachtgever een schriftelijke Overeenkomst aangaan, vervangt deze alle eerdere voorstellen, correspondentie of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

2.5 De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen, gehanteerd door Opdrachtgever, wordt door Internationale post uitdrukkelijk van de hand gewezen en buiten toepassing verklaard.

2.6 Opdrachtgever heeft geen afname verplichting ook niet na ondertekening van de overeenkomst en is per direct door beide opzegbaar na de bezorging van de geplande mailings of magazines.

Artikel 3 – Aanbieding Postzendingen en verrijking adressen.

3.1 Opdrachtgever zal de Postzendingen op het aangegeven dag en tijdstip op de Afgiftelocatie voor bezorging aanbieden aan het vooraf afgesproken sorteercentrum van PostNL.

3.2 Bij de aanbieding van de Postzendingen zal Opdrachtgever een orderformulier P1700 bij Postnl sorteercentra afgeven en ondertekenen. Degene die namens de Opdrachtgever het Postaanleveringsformulier of Orderformulier  afgeeft en ondertekent, wordt geacht de Opdrachtgever te vertegenwoordigen. Tevens zal Opdrachtgever bij de aanbieding van de Postzendingen drie blanco voorbeeldexemplaren van de Postzendingen overhandigen.

3.3 Opdrachtgever zal uiterlijk 3 dagen voor aanlevering  het Adressenbestand in Excel CSV aan Internationale post ter beschikking stellen voor de verrijking van de adressen met sorteercodes.

3.4 Het adressenbestand mag niet meer bestaan dan uit 3 aparte bestanden en ieder bestand moet minimaal 1500 adressen bedragen. Anders volgt er een toeslag afhankelijk van het aantal.

3.5 De gegevens per kolom  in het adressenbestand moet identiek zijn. Bijvoorbeeld straat en huisnummer in 1 kolom en niet bij een gedeelte van de adressen dan de huisnummers in een aparte kolom.

Artikel 4 – Bezorging van de Postzendingen

4.1 Voor zover mogelijk en uitsluitend vóór het moment dat de aangeboden Postzendingen  door PostNL worden gesorteerd, kan Opdrachtgever de Postzendingen terugvragen. Internationale post zal hiervoor een vergoeding in rekening brengen. Opdrachtgever blijft echter de vergoeding voor de Bezorging verschuldigd.

4.2 De bezorging van de Postzending geschiedt door deponering van de Postzending in de brievenbus, brievengleuf of postbus behorende bij het op de Postzending aangegeven Postadres. Mocht de Postzending onverhoopt niet in de brievenbus, brievengleuf of postbus passen of indien een brievenbus of brievengleuf ontbreekt, zal de Postzending als niet bestelbaar worden aangemerkt en is het bepaalde in Artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

4.3 Postzendingen bestemd voor Geadresseerden in ziekenhuizen, bejaardentehuizen, kazernes, legerplaatsen, recreatieterreinen en andere panden en complexen waar de Geadresseerde geen eigen voor het publiek toegankelijke brievenbus heeft, worden in de gemeenschappelijke brievenbus afgeleverd, dan wel afgegeven aan de daartoe aangewezen persoon of, bij gebreke van een aangewezen persoon, aan de beheerder van het complex. Indien de toegang tot dergelijke afleverplaatsen onmogelijk is zal de Postzending als niet afleverbaar worden aangemerkt en is het bepaalde in Artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

4.4 Indien het postbedrijf die door Internationale post is ingezet op grond van wet- of regelgeving of rechterlijke uitspraak gehouden is de Postzending aan een ander dan Geadresseerde te bezorgen, zal Internationale post de Postzending aan die ander bezorgen.

Artikel 5 – Retourpost

5.1        Retourpost van Geadresseerden zelf wordt door hen meestal (“retour afzender”) geretourneerd via de brievenbussen van  Postnl. Postnl bezorgt deze retourstukken rechtstreeks aan het op het poststuk aangegeven bedrijf. De vergoeding voor de retourenregeling wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en zal indien van toepassing als aparte regel op de factuur worden opgenomen.

5.2 De ‘onbestelbare post’, zijn de post die door de Postbedrijven met uitzondering van PostNL om diverse redenen niet bezorgd kan worden, wordt digitaal geretourneerd. Dit houdt in dat Internationale post alle post retouren digitaal verwerkt en met reden van retour in een database plaatst. Deze database wordt via e-mail naar u geretourneerd. De Postbedrijven met uitzondering van PostNL dragen tevens zorg voor de fysieke vernietiging van deze onbestelbare post retouren. Internationale post kan, indien Opdrachtgever dit wenst, tegen vergoeding zorg dragen voor het fysiek retoursturen van de ‘onbestelbare post’.

Artikel 6 Tarieven en vergoedingen

6.1 Opdrachtgever is voor de Bezorging de overeengekomen vergoeding verschuldigd die gelden voor de inplanning van de opdracht. Voor nieuwe opdrachten zouden andere tarieven voor kunnen gelden maar dat worden voor inplanning nieuwe opdracht van te voren bekend gemaakt.

6.2 Opdrachtgever zal Internationale post alle gegevens verstrekken welke van belang zijn voor de bepaling van de verschuldigde vergoeding voor de Bezorging, waaronder gegevens betreffende de inhoud , gewicht, formaat en dikte van de Postzendingen. Internationale post stelt de verschuldigde vergoeding vast op basis van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en door telling, meting en weging van de door Opdrachtgever aangeboden Postzendingen. Het orderformulier P1700 bij PostNL vormt de basis voor de facturatie. Steekproef gewijs wordt uw partij gecontroleerd op juistheid invulling opdrachtbon en aangepast aan werkelijk gewicht, aantal of inhoud. Bij een eventueel geschil zien wij graag 3 exemplaren van het poststuk tegen moet om exact gewicht  en formaat  alsnog vast te stellen.

6.3 De voor de bezorging verschuldigde vergoedingen als bedoeld in lid 1 van dit Artikel zullen half jaarlijks of jaarlijks oworden aangepast met een percentage aan het in dat betreffende jaar door het NEA Transportonderzoek en -opleiding vastgestelde percentage en/of verhoogd of verlaagd met de gemiddelde extra kosten van. Internationale post streeft erna de goedkoopste tarieven in de Postmarkt te behouden.

6.4 Internationale post is gerechtigd de tarieven voor Bezorging aan te passen in geval van kostenstijgingen buiten de invloedsfeer van Internationale post. Internationale post zal een dergelijke aanpassing van de tarieven schriftelijk bekendmaken aan Opdrachtgever, waarbij Opdrachtgever vrij  is omper direct niet meer te verzenden via Internationale post.

6.5 Behoudens voor zover anders overeengekomen of vermeld, zijn de door Internationale post gehanteerde tarieven exclusief omzetbelasting hoog (BTW) en eventueel andere heffingen welke van overheidswege kunnen worden opgelegd.

Artikel 7 – Betaling

7.1 Opdrachtgever zal de verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na factuurdatum (of anders maar dan schriftelijk vastgelegd), zonder aftrek, korting of schuldverrekening, betalen aan Internationale post. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta door middel van overmaking ten gunste van een  Internationale post 476735432 of NL62ABNA0476735432. Bezwaren tegen het bedrag van de factuur schort de betalingsverplichting niet op.

7.2 Opdrachtgever is, na ten minste één maal aangemaand te zijn tot betaling, zonder nadere ingebrekestelling over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, rente verschuldigd vanaf die dag tot op de datum van algehele voldoening, welke rente gelijk zal zijn aan de dan in Nederland geldende wettelijke rente.

7.3 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-) kosten die Internationale post maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever.

7.4 Indien enige betalingstermijn wordt overschreden, is Internationale post gerechtigd haar verplichtingen uit de Overeenkomst en eventuele andere Overeenkomsten op te schorten totdat complete betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd het recht van Internationale post op schadevergoeding en zonder jegens Opdrachtgever tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

7.5 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Internationale post daartoe aanleiding geeft, is Internationale post gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een voorschot. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen dan wel het voorschot te betalen, is Internationale post gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de Bezorging onmiddellijk op te schorten en is al wat opdrachtgever aan Internationale post verschuldigd is, direct opeisbaar.

7.6 De door Opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter voldoening van alle verschuldigde kosten, daarna ter voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens ter voldoening van opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien Opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 8 – Bescherming van persoonsgegevens; Adressenbestand

8.1 Voor zover het Adressenbestand persoonsgegevens bevat in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’), geldt Opdrachtgever als ‘verantwoordelijke’ en Internationale post die het ingeschakelde postbedrijf inzet  als ‘bewerker’ in de zin van de Wbp.  Tenzij uitdrukkelijk anders met Opdrachtgever  overeengekomen, zal Internationale post en het ingeschakelde postbedrijf de gegevens uit het Adressenbestand uitsluitend gebruiken ter uitvoering van de Overeenkomst, waaronder ten behoeve van de (bewaking van de kwaliteit van de) Bezorging en verrijking met sorteercodes. Het Adressenbestand zal na gebruik als hierboven omschreven zo spoedig mogelijk door alle partijen worden vernietigd. Opdrachtgever is er zelf verantwoordelijk voor dat de aanlevering van persoonsgegevens aan Internationale post in overeenstemming met de Wbp geschiedt.  Internationale post zal de adressen nooit vrijwillig aan een ander afstaan.

8.2 Internationale post zal de persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de Wbp laten verwerken bij de Postbedrijven. Internationale post verplicht zich om persoonsgegevens die Internationale post bekend worden bij de uitvoering van de Overeenkomst dan wel aan de andere kant bekend worden bij de Bezorging van de Postzendingen, niet aan derden bekend te maken, behoudens voor zover dat noodzakelijk is voor een behoorlijke uitvoering van de opgedragen werkzaamheden.

8.3 Opdrachtgever vrijwaart Internationale post, behoudens opzet en/of grove schuld van Internationale post, voor alle aanspraken die jegens Internationale post worden ingesteld wegens schending van het gestelde bij of krachtens de Wbp.

8.4  Internationale post is als bewerker als bedoeld in de Wbp, gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien Opdrachtgever in strijd handelt met het gestelde bij of krachtens de Wbp. Internationale post is niet aansprakelijk voor enige hieruit voortvloeiende schade. Opdrachtgever is jegens Internationale post aansprakelijk voor alle schade voortvloeiende uit de opschorting.

8.5  Internationale post is gerechtigd om kennis te nemen van de inhoud van niet gesloten Postzendingen, doch uitsluitend om, in geval van onbestelbaarheid, het adres van de Opdrachtgever of Geadresseerde te kunnen vaststellen dan wel om de verschuldigde vergoeding voor de Bezorging te kunnen bepalen.

8.6 Gesloten Postzendingen die in het kader van de Bezorging als onbestelbaar zijn aan te merken en niet aan de Opdrachtgever kunnen worden teruggegeven, zullen alleen worden geopend op last van de rechtbank om, voor zover nodig voor het vaststellen van het adres van Opdrachtgever of Geadresseerde, van de inhoud van de Postzending kennis te nemen. Internationale post en de postbedrijvend zullen te allen tijde het in de Grondwet vastgelegde briefgeheim respecteren en dienovereenkomstig handelen.

8.78 Het aanleveren van de adressering op een poststuk die niet in overeenstemming met de voorschriften van het ingezette postbedrijf zijn vervaardigd kan er toe leiden dat de Bezorging vertraagd of onuitvoerbaar wordt. Deze voorschriften worden met het verrijkten adressen bestand toe gemaild. Opdrachtgever erkent dat Internationale post hiervoor niet aansprakelijk is en zal Internationale post vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden te dezer zake algemene Voorwaarden voor Postbezorging.

Artikel 9 Risico en aansprakelijkheid

9.1 Internationale post is verantwoordelijk voor de Postzending vanaf het moment dat de Postzending op de Afgiftelocatie is afgeleverd en Opdrachtgever een vrachtbrief met specificaties heeft ondertekend tot het moment van bezorging van de Postzending op het Postadres dan wel retournering aan de Opdrachtgever.

9.2 Internationale post is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade of bedrijfsschade.

9.3 Een Postzending mag geen waarde bevatten en Internationale post is niet aansprakelijk voor deze zendingen.

9.4 Internationale post is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij door overmacht niet aan haar verplichtingen heeft kunnen voldoen. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Internationale post onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet kan worden verlangd, ongeacht of deze omstandigheid bij het sluiten van de Overeenkomst voorzienbaar was, evenals elke omstandigheid die een zorgvuldig vervoerder of postbedrijf niet heeft kunnen vermijden en zulk een vervoerder of postbedrijf evenmin de gevolgen van die omstandigheid heeft kunnen verhinderen. Zoals per 1 januari 2020 het overnemen van Sandd door Postnl. Hierdoor is er een monopolie in de postbranche ontstaan waardoor Internationale post haar afspraken omtrent laten bezorgen tegen de tot dat moment geldende porto tarief niet kan garanderen want dit was niet te voorzien dat het kabinet dit zou toestaan. Onze afspraak met Sandd/Postnl kan ieder moment worden ontbonden en doordat er geen alternatief is u ook niet verder meer kunnen helpen.

9.5 Internationale post zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand als bedoeld in lid 4 van dit Artikel op de hoogte stellen.

9.6 Opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding, voor zover de schade het gevolg is van één van de volgende omstandigheden:

– de aard of een gebrek van de Postzending zelf;

– onvoldoende verpakking van de Postzending;

– onvolledige of gebrekkige adressering van de Postzending;

-Niet juist afgedrukte sorteercode of niet volgens voorwaardes afgebundeld:

-onjuiste frankeeraanduiding

– het niet tijdig aanleveren van gehele partij zoals in overeenkomst is opgenomen.

– Fouten in het adressenbestand. Bijvoorbeeld onjuiste postcode gebruikt  bij het adres

– het niet tijdig en/of onvolledig aanleveren voor bezorging van de Postzending(en);

– iedere andere oorzaak die aan Opdrachtgever kan worden toegerekend.

9.7 Internationale post heeft het streven om de postzendingen op afgesproken dag of week te bezorgen maar is GEEN garantie op tijdigheid van bezorging. Iedere geldelijke aansprakelijkheid van Internationale post voor niet geregistreerde zendingen die niet zouden zijn bezorgd zijn uitgesloten of artikel 9.10 moet van toepassing zijn.

9.8 Een verzoek tot nader onderzoek van de in het kader van de Bezorging van Postzendingen dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 10 dagen na het ontstaan van de misvatting aan Internationale post gemeld te worden. Opdrachtgever heeft de verplichting om de voor het onderzoek naar de misvatting alle noodzakelijke gegevens aan Internationale post te verstrekken. Bij een niet bezorgd adres zult u naam en adresgegevens aan Internationale post door geven met omschrijving misvatting. U geeft ons de goedkeuring om uw klanten te benaderen voor het vervolg onderzoek. Bij onjuiste retourzendingen zult u naam en de adresgegevens met de reden aan Internationale post doorgeven. Internationale post zal u binnen 7 dagen op te hoogte brengen van het onderzoek en doordat het geen geregistreerde zendingen zijn is het nooit te achterhalen of de mailing is bezorgd of niet. Iedere geldelijke aansprakelijkheid van Internationale post voor niet geregistreerde zendingen die niet zouden zijn bezorgd zijn uitgesloten. Of artikel 9.10 moet van toepassing zijn.

9.9 Een verzoek tot uitzoeken misvatting wegens het verlies van een gehele aanbieding/mailing wordt pas in behandeling genomen wanneer een mailing niet binnen 5 dagen is bezorgd bij de geadresseerden.

9.10. Internationale post zal geen beroep doen op de in dit Artikel opgenomen aansprakelijkheid beperkingen, indien de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Internationale post .

9.11 Vorderingen jegens Internationale post kunnen uitsluitend door Opdrachtgever worden ingesteld.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid van Opdrachtgever

Opdrachtgever is jegens Internationale post aansprakelijk voor schade die als gevolg van een oorzaak welke hem toe te rekenen is. De schade door Opdrachtgever aangeboden Postzending toegebracht aan personen in dienst van of anderszins werkzaam voor de Postbedrijven of zaken die worden gebruikt voor de Bezorging dan wel andere postzendingen worden verhaald.

 

Artikel 11 – Weigering, opschorting en ontbinding

11.1 Internationale post kan de Bezorging van de Postzendingen weigeren indien blijkt dat:

a) de Postzendingen niet voldoen aan de door Internationale post gestelde eisen aan gewicht (<2 kilogram),

Afmeting ( <30 mm,) inhoud, adressering en verpakking, zoals deze onder meer blijken uit

Artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden;

b) de Postzendingen niet op het overeengekomen dag en  tijdstip worden afgeleverd voor Bezorging.

c) Bezorging gevaar oplevert voor personen of zaken dan wel Internationale post aanleiding heeft

te vermoeden dat de Bezorging gevaar zal kunnen opleveren voor personen of zaken.

d) Opdrachtgever niet voldoet aan één of meer bepalingen uit deze Algemene

Voorwaarden of de Overeenkomst;

e) Bezorging in strijd is met enige bepaling uit wet- of regelgeving dan wel sprake is

van andere gegronde redenen.

11.2 Internationale post kan de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten, indien blijkt dat één of meer van de omstandigheden als genoemd in lid 1 en 2 van dit Artikel zich voordoen.

11.3 Internationale post kan de Overeenkomst, al dan niet gedeeltelijk, ontbinden, indien blijkt dat één of meer van de omstandigheden als genoemd in deze algemene voorwaarden zich voordoen en Opdrachtgever het gebrek of de tekortkoming niet heeft hersteld binnen een termijn van 7 dagen door Internationale post te zijn gesommeerd. Schriftelijke sommatie van Internationale post is niet nodig indien nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk is.

11.4 Ingeval van (voorlopige) surseance van betaling, (aanvraag of aangifte tot) faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever, zullen alle Overeenkomsten met Opdrachtgever van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Opdrachtgever binnen redelijke tijd aan Internationale post mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval Internationale post zonder ingebrekestelling gerechtigd is:

– de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld;

– al haar eventuele verplichtingen ten opzichte van Opdrachtgever op te schorten; één en ander onverminderd de andere rechten van Internationale post onder welke Overeenkomst met Opdrachtgever dan ook en zonder dat Internationale post tot enige schadevergoeding is gehouden. Algemene Voorwaarden voor Postbezorging

11.5 Indien Internationale post de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschort dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbindt, zullen de Postzendingen en de eventueel daarbij behorende bescheiden worden geretourneerd aan Opdrachtgever dan wel zal Opdrachtgever in staat worden gesteld de Postzendingen af te halen. De voor de Bezorging te betalen vergoeding blijft verschuldigd.

11.6 Internationale post heeft een recht van retentie op de Postzendingen voor hetgeen Opdrachtgever aan haar verschuldigd is ter zake van de Bezorging van de Postzendingen, waaronder de kosten van retournering.

Artikel 12 – Vorm, verpakking, adressering, afmetingen, gewicht en inhoud van Postzendingen

12.1 Een Postzending welke door Opdrachtgever voor de Bezorging wordt aangeboden:

a) mag elke vorm hebben behalve rond of ovaal en geen uitstekende delen bevatten .

b) is niet groter dan 38 cm x 26,5 cm x 3,0 cm. Dus niet dikker dan 3 cm.

c) is voorzien van postcode, adres of postbusnummer van Geadresseerde alsmede de plaats van bestemming en bij Sandd de Sandd sorteercode en bij PostNL voor weekbezorging de PostNL sorteercode;

d) is voorzien van een retouradres links bovenin de hoek aan de voorzijde of op de achterzijde van het poststuk;

e) is voorzien van een envelop of andere verpakking dies voldoende stevig is om zonder verpakking te worden vervoerd; en

f) is niet zwaarder dan 2,0 kilogram.

g) is voorzien van juiste frankeeraanduiding die gebruikt wordt bij betreffende postbedrijf. Bij PostNL port betaald PostNL en bij Sandd Port betaald Sandd.

12.2 De adressering als genoemd onder dient duidelijk leesbaar op de Postzending te zijn aangebracht. Met minimaal 10 punts lettertype.

12.3 Internationale post heeft het recht om aanduidingen op de Postzending aan te brengen welke noodzakelijk zijn voor de Bezorging.

12.4 De inhoud van de Postzending kan bestaan uit bescheiden en schriftelijke mededelingen, in welke vorm dan ook, dan wel andere zaken welke voor Bezorging geschikt zijn en overigens aan de voorwaarden als genoemd in dit Artikel voldoen. Internationale post vervoert geen levende of dode dieren noch stoffen, waarop de Wet Gevaarlijke Stoffen van toepassing is.

Artikel 13 – Aanvullende diensten

13.1 Opdrachtgever kan gebruik maken van de door Internationale post aangeboden haalservice. Opdrachtgever dient dit bij aanmelden van de partijenpost zendingen kenbaar te maken aan . De opgegeven locatie waar de Postzendingen afgehaald moet aan Internationale post door gegeven worden. De afgehaalde zendingen dien de dag van transport klaar te staan vanaf 9.00 uur.

Artikel 14 – Overdraagbaarheid rechten en verplichtingen

14.1 Het is Internationale post toegestaan de in de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen.

14.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan enige derde over te dragen, behoudens voor zover uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden anders voortvloeit dan wel na voorafgaande schriftelijke toestemming van Internationale post.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Op alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Geschillen in verband met de (uitvoering van de) Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van Internationale post.

Artikel 16 – Overige bepalingen

16.1 Alle vorderingen uit hoofde van de Overeenkomst, met uitzondering van die welke betrekking hebben op de verplichting van Opdrachtgever tot betaling aan Internationale post, verjaren na verloop van een periode van één jaar, te rekenen van de dag volgend op die van de aanbieding van de Postzending aan Internationale post.

16.2 Internationale post heeft het recht te allen tijde deze Algemene Voorwaarden te wijzigen dan wel aan te vullen, waarbij Opdrachtgever binnen een maand na bekendmaking van de wijziging c.q. aanvulling van deze Algemene Voorwaarden de Overeenkomst kan beëindigen met inachtneming van de in de Overeenkomst opgenomen opzegtermijn.

16.3 De nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Mocht enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig of zonder rechtskracht zijn, dan zullen Internationale post en Opdrachtgever met elkaar in overleg treden om de betreffende bepaling te vervangen door een rechtsgeldige regeling die zoveel mogelijk dezelfde inhoud en werking heeft als de nietige of niet-rechtsgeldige bepaling.

16.4 Behoudens indien en voor zover anders voortvloeit uit deze Algemene Voorwaarden dan wel uit de Overeenkomst, is het bepaalde in boek 8 Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing op de Bezorging door de ingeschakelde postbedrijven door Internationale post.

16.5 In geval deze Algemene Voorwaarden en een door Internationale post en Opdrachtgever gesloten schriftelijke Overeenkomst onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.

 

Algemene Voorwaarden | 2020 © Internationale post